کوهچرخ

لیست کوهچرخی ها

کوهچرخی کلکچال

اتمام برنامه

روز حرکت: جمعه 2 اردیبهشت 1401
ساعت حرکت: 6 صبح
ساعت برگشت: 3 بعد از ظهر
(لطفا 15 دقیقه زودتر حضور بهم رسانید)

تجهیزات مورد نیاز:

 • کفش مناسب کوهنوردی
 • کلاه آفتابی
 • دستمال سر
 • عینک آفتابی
 • کرم ضد آفتاب
 • بطری آب
 • تنقلات
 • لباس گرم و بادگیر
 • فلاکس چای
 • میوه
 • صبحانه و ناهار
برنامه پیمایش

روز حرکت: جمعه 9 اردیبهشت 1401
ساعت حرکت: 6 صبح
ساعت برگشت: 3 بعد از ظهر
(لطفا 15 دقیقه زودتر حضور بهم رسانید)

تجهیزات مورد نیاز:

 • کفش مناسب کوهنوردی
 • کلاه آفتابی
 • دستمال سر
 • عینک آفتابی
 • کرم ضد آفتاب
 • بطری آب
 • تنقلات
 • لباس گرم و بادگیر
 • فلاکس چای
 • میوه
 • صبحانه و ناهار

کوهچرخی درکه

برنامه پیمایش

روز حرکت: جمعه 16 اردیبهشت 1401
ساعت حرکت: 6 صبح
ساعت برگشت: 3 بعد از ظهر
(لطفا 15 دقیقه زودتر حضور بهم رسانید)

تجهیزات مورد نیاز:

 • کفش مناسب کوهنوردی
 • کلاه آفتابی
 • دستمال سر
 • عینک آفتابی
 • کرم ضد آفتاب
 • بطری آب
 • تنقلات
 • لباس گرم و بادگیر
 • فلاکس چای
 • میوه
 • صبحانه و ناهار